กำลังโหลดข้อมูล

สาธิตจุฬาฯ

True Click Life
SiS

True Click Life
Com-GTrue Click Life Com-G

 

 

สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน True Click Life วิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ เสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบเรียน คู่มือครู โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ประกอบกับการสร้างเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ ที่เข้าใจและเข้าถึงในพัฒนาการและความสนใจของเด็กแต่ละวัยอย่างเหมาะสมครอบคลุม เนื้อหาสาระขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหา พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้จัดทำ : บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (บริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น) 
ระดับชั้น : อนุบาล และ ป.1 - ม. 6 


รายละเอียดสื่อ : สื่อ True Click Com –G  ได้บรรจุลงในคอมพิวเตอร์ที่มอบให้โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานสื่อต่าง ๆ ได้ผ่านโปรแกรมประชารัฐ ในหมวด สื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ร่วมกับแผนการสอนและหนังสือที่แจกให้ รร.ในโครงการ ระดับชั้นละ 1 ชุด

 

True Click Com –G