กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     พยางค์และคำ การตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านและฟัง   จะช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ แล้วนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น  ได้จะทำให้ใช้ภาษาได้ดี ยิ่งขึ้น  

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ท ๑.๑   ป ๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
     ท ๑.๑   ป  ๖/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค  และข้อความที่เป็นโวหาร
     ท ๑.๑   ป  ๖/๓  อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
     ท ๑.๑   ป ๖/๔  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
     ท ๑.๑   ป ๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
๑.  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ
     ๒. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
     ๓. อธิบายคำจำกัดความของ พยางค์และคำ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
     ๔.  มีมารยาทในการอ่าน 

สาระการเรียนรู้


ความรู้  (
K)
     การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ
ทักษะ/กระบวนการ  (P)
     กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการนำเสนอผลงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)
     ๑.  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
     ๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต
     ๓.  มีวินัยในตนเอง
     ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
     ๕.  อยู่อย่างพอเพียง
     ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
     ๗.  รักความเป็นไทย
     ๘.  มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     ๑.  ครูติดบัตรภาพบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า   เป็นภาพอะไร จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนหยิบบัตรคำไปวางไว้ใต้บัตรภาพ   แล้วให้นักเรียนอ่านคำพร้อมกันทั้งชั้น

ขั้นกระบวนการเรียนรู้
     ๒.  ครูให้ความรู้เรื่อง พยางค์และคำ โดยให้นักเรียนดู สื่อดิจิตอล  ๘  สาระ  สาระภาษาไทย  ป.๖ เรื่อง พยางค์  และตอบคำถามแบบฝึกในเรื่อง
     ๓.  ครูให้นักเรียนอ่านคำและเขียนคำอ่านหลายๆ คำ จากนั้นครูถามนักเรียนว่า คำใดที่มี ๑ พยางค์คำใดที่มี ๒ พยางค์   และคำใดที่มี ๓ พยางค์ โดยสังเกตจากการเขียนคำอ่าน
     ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนักเรียนทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๖  กลุ่มกลุ่มละ ๕ – ๖ คน  ครูชี้แจงในการจัดกลุ่มนักเรียนโดยให้คละความสามารถ  เก่ง  ปานกลางและอ่อน  ไว้ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้และมีทักษะในการทำงานกลุ่ม  และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  โดยครูแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำจากหนังสือพิมพ์   และจำแนกเป็นคำที่มี  ๑  พยางค์  ๒ พยางค์ และ ๓ พยางค์ ในเวลาที่ครูกำหนด กลุ่มใดหาคำได้มากกว่า  เป็นผู้ชนะ

ขั้นสรุป
     ๕.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง   พยางค์และคำ จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะในใบงาน

การวัดผลและประเมินผล


๑.  ด้านความรู้  (
K)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
     ๓.  แบบประเมินใบงาน
๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
     ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑. แบบเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 
     ๒. ใบงาน
     ๓.  แบบฝึกทักษะ
     ๔.  สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers