กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การอ่านในใจเป็นการอ่านที่เข้าใจเรื่องราวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่านต้องใช้สมาธิในการอ่าน ศึกษาคำยาก  ตั้งจุดหมายในการอ่าน อ่านอย่างพินิจ พิจารณา จะทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถตอบคำถามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง และนำไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเล่าเรื่องและเขียนเรื่องได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     -
จุดประสงค์การเรียนรู้

     ๑. อ่านในใจบทเรียนตามหลักการอ่านในใจที่ดีได้ถูกต้อง
     ๒. ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  อภิปราย  และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
     ๓. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สาระการเรียนรู้


     ๑. การอ่านในใจบทเรียน  เรื่อง  ขนมไทยไร้เทียมทาน
     ๒. การตั้งคำถาม  ตอบคำถามและสรุปข้อคิดของเรื่อง
     ๓. การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     ครูสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสนใจ  ด้วยการถามนำนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้คิด  เช่นถามว่า
          ๑.๑  “ขนมที่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวของนักเรียนหรือคนในชุมชนของนักเรียนทำรับประทานกันเองมีขนมอะไรบ้าง”
          ๑.๒  “นักเรียนคิดว่า  การทำขนมรับประทานเองมีข้อดีอย่างไร”
          ๑.๓  “ขนมไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณี  วัฒนธรรมไทยอย่างไรหรือไม่”
          ๑.๔  “นักเรียนคิดว่าการทำขนมรับประทานเอง  หรือการนิยมรับประทานขนมไทยมีส่วนสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด  หรือไม่  เพราะอะไร”
          ๑.๕  “นักเรียนเคยทำขนมอะไรรับประทานเองหรือไม่  ขนมนั้นทำมาจากอะไรบ้าง”
     สนทนาเกี่ยวภาพเกี่ยวกับขนมไทยชนิดต่าง ๆ  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
http://www.trueplookpanya.com/true/search_premium.php?q=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&pageNo=2
     ครูแจ้งจุดประสงค์ให้ทราบว่าเมื่ออ่านในใจแล้ว  สามารถทำกิจกรรมได้ดังนี้
          ๓.๑  จับใจความสำคัญหรือสรุปข้อคิดได้
          ๓.๒  ตั้งคำถามได้
          ๓.๓  ตอบคำถามได้

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามหลักการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative  Learning)  คือให้มีการคละความสามารถระหว่าง  เก่ง  กลางและอ่อน กลุ่มละ ๔  คน
     ๒. แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการอ่านในใจ ว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุตามจุดประสงค์จากการอ่านในใจ(ขั้นตอนนี้ครูอาจแนะนำนักเรียนแบ่งกันอ่านเป็นตอน ๆ หรือร่วมกันอ่านในใจทั้งหมดแล้วตั้งคำถามร่วมกันก็ได้  ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจวางแผนการอ่านในใจไม่เหมือนกัน  ครูจะไม่ชี้นำการอ่านแต่จะคอยสังเกตการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม)
     ๓. นักเรียนเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้ที่เป็นหลักการอ่านในใจจากครู  เพื่อร่วมกันศึกษา ทำความเข้าใจให้ตรงกัน  จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมอ่านในใจตามที่ทางกลุ่มร่วมกันวางแผนไว้
     ๔. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน(การตั้งคำถามของแต่ละกลุ่มนั้นครูควรแนะให้ฝึกตั้งคำถามให้มีลักษณะกระตุ้นความคิดเชิงวิเคราะห์  ไม่ควรถามความรู้ความจำและเน้นการสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย)  และสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
     ๕. สมาชิกแต่ละกลุ่มเสนอแนะ  ขัดเกลาถ้อยคำสำนวนให้สละสลวย  ชัดเจน  สื่อสาระได้ตรงประเด็นและครอบคลุมดูว่าเนื้อหานั้นได้แทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปได้จริงหรือไม่  จากนั้นนำมาหลอมรวมเขียนเป็นรายงานผลงานกลุ่ม
     ๖. แต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรม  อ่านคำชี้แจงในใบกิจกรรม  ร่วมกันทำใบกิจกรรมและนำเสนอ
     ๗. สมาชิกกลุ่มคัดเลือกกันเอง เพื่อเตรียมผู้ที่จะนำเสนอผลงานกลุ่ม  ต่อหน้าชั้นเรียน
     ๘. แต่ละกลุ่มนำผลงานกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน
     ๙. ทุกกลุ่มช่วยกันประเมินผล  โดยประเมินทั้งกระบวนการทำงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม
     ๑๐. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เสร็จแล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ จากบัตรเฉลยที่ครู

ขั้นสรุป
     ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  ครูถามนำเพื่อบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น
          ถามว่า
               นักเรียนคิดว่า  การทำตัวให้มีลักษณะเป็นไทยมีประโยชน์อย่างไร
              นักเรียนคิดว่า  การรับประทานขนมไทยมีส่วนช่วยรักษาความเป็นไทยได้อย่างไร
              นักเรียนคิดว่า  ขนมไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้หรือไม่
              นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะรักษาขนมไทยให้อยู่คู่กับคนไทยและเมืองไทยได้นานที่สุด
              นักเรียนคิดว่าการกระทำของยายและเด็กในเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
              ถ้านักเรียนปฏิบัติเหมือนยายและเด็กในเรื่องนี้จะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
     ๒. ครูสุ่มถามนักเรียนบางคน  เพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจไปในตัว

ขั้นนำประสบการณ์ไปใช้
     ๑. แนะนำให้นักเรียนไปฝึกทำขนมไทยรับประทานเอง  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นให้มากที่สุด
     ๒. มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกเขียนเรื่อง  “ขนมบ้านฉัน” เป็นการบ้าน  โดยให้แทรก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย  เสร็จแล้วส่งครูตรวจในวันต่อไป

การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลและประเมินผล
     ๑.๑  การสังเกตการอ่านในใจ
     ๑.๒  ตรวจผลงาน
                 ๑.๒.๑  ใบกิจกรรม
                 ๑.๒.๒  แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
     ๑. สังเกตการอ่านในใจ ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
     ๒. การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
เครื่องมือประเมินผล
     ๑. แบบสังเกตการอ่านในใจ
     ๒. แบบประเมินการตรวจผลงาน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อ
/อุปกรณ์
     
๑. คำถามนำ                              
     ๒. ใบความรู้                     
แหล่งเรียนรู้      
     ๑.  ห้องสมุด                                  
     ๒.  ห้องเรียน                 
     ๓.  เว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers