กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การแต่งประโยคจะเป็นการเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนข้อความต่าง ๆ ได้อย่าง  ถูกต้อง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


จุดประสงค์การเรียนรู้
     ๑. บอกส่วนประกอบของประโยคได้
     ๒. สามารถแต่งประโยคได้
     ๓. แต่งประโยคโดยสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้

สาระการเรียนรู้


     ๑. ส่วนประกอบของประโยค
     ๒. การแต่งประโยค
     ๓. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในประโยคได้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
๑. ครูสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสนใจ  ด้วยการยกแถบประโยคหรือเขียนประโยคบนกระดานให้นักเรียนฟังหรืออ่าน  แล้วแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์ส่วนประกอบของประโยค
     ๒. ให้นักเรียนได้ดูวิดีโอ เรื่อง ประโยคและการแต่งประโยค  ตอน 1  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญา  ประมาณ  ๕  นาที  ( http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27740-040093/)

ขั้นสอน
     ๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓  กลุ่ม นำคำหรือบัตรคำที่ครูคัดเลือกมาให้แต่ละกลุ่มฝึกแต่งประโยคปากเปล่า   กลุ่มละ ๑๐ ประโยค  และให้สอดแทรกหลักธรรมหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย
     ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้  อ่าน  ทำความเข้าใจให้ตรงกัน  เพื่อจะได้ประกอบกิจกรรมได้     อย่างถูกต้องต่อไป
     ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารให้หลากหลายตามชนิดของประโยค ที่ปรากฏในใบความรู้  เพื่อฝึกนำไปสู่การเขียนเรื่องในคราวต่อไปหรือนำสู่การทำหนังสือเล่มเล็ก โดยเขียนลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้(กิจกรรมกลุ่ม)  พร้อมวาดภาพระบายสีประกอบประโยคด้วย
     ๔. ให้นักเรียนฝึกอ่านและพูดประโยคที่ทางกลุ่มแต่งได้  โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่านหรือพูดประโยคที่หน้าชั้น
     ๕. แต่ละคนรับใบกิจกรรม(กิจกรรมเดี่ยว)  ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในใบกิจกรรม เสร็จแล้วส่งครูตรวจ
     ๖. มอบหมายให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่  ๑  ข้อ  ๒  หน้า  ๔
     ๗. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นสรุป
     ๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  โดยให้อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “ประโยค”  เพื่อเป็นการสรุปไปในตัว
     ๒. แนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน  และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล


วิธีการ
     ๑.๑ สังเกต
          ๑.๑.๑ พฤติกรรมการเรียน
          ๑.๑.๒ การมีส่วนร่วมในการทำงาน
          ๑.๑.๓ ความสนใจในการเรียน
     ๑.๒ ตรวจผลงาน
          ๑.๒.๑ สมุดงาน/แบบฝึกหัด
          ๑.๒.๒ ใบกิจกรรม
          ๑.๒.๓ แบบทดสอบ
. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
     ๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
     ๒.๒ ใบกิจกรรม
     ๒.๓ แบบทดสอบ
. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
     ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑. บัตรคำ
     ๒. บทร้อยกรอง
     ๓. เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers