กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ ตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายโดยการกำหนดปัญหาและความต้องการ การรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การออกแบบโดยภาพร่าง 3 มิติ และลงมือสร้างจนสำเร็จ แล้วประเมินผลงานด้วยการสังเกตและทดลองใช้ ถ้าพบข้อบกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนนำไปใช้งานจริง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ง 1.1   ป.6/2   ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
     ง 2.1   ป.6/2   สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้างและประเมินผล
     ง 2.1   ป.6/3   นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งตามกระบวนการเทคโนโลยี  (K)
     2. เขียนแผนภาพการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี  (P)
     3. เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี (A)

สาระการเรียนรู้


     ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งตามกระบวนการเทคโนโลยี

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


     ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


มุ่งมั่นในการทำงาน
     ตัวชี้วัดที่ 6.2
          ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้


     1. ให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างงานประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุเหลือใช้ที่ตนเองรู้จัก แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
     2. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้
          - กระบวนการเทคโนโลยีมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 1 การกำหนดปัญ­หาหรือความต้องการ 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การเลือกวิธีการแก้ปั­ญหาหรือสนองความต้องการ 4. การออกแบบและลงมือสร้าง 5. การประเมินผล)
     3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และร่วมกันเลือกชิ้นงานเพื่อออกแบบงานประดิษฐ์ แล้วร่วมกันเขียนแผนที่ความคิดการประดิษฐ์ของตกแต่งตามกระบวนการเทคโนโลยีแบบขั้นบันได จากนั้นส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     4. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการประดิษฐ์ของตกแต่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

การวัดผลและประเมินผล


1. วิธีการวัดและประเมินผล
     1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
     1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือ
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
             ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
             ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
     3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
              คะแนน  9-10  ระดับ   ดีมาก 
              คะแนน  7-8   ระดับ   ดี
              คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช้ 
              คะแนน  0-4   ระดับ   ควรปรับปรุง

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     1. แผนที่ความคิดการประดิษฐ์ของตกแต่งตามกระบวนการเทคโนโลยี
     2. วีดิโอการประดิษฐ์ของตกแต่ง จากคลังความรู้ เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหอย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers