กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคน พืช สัตว์ สิ่งของและสถานที่ต่างๆ มีทั้งนามที่ไม่ชี้เฉพาะซึ่งใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง และคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะซึ่งเป็นชื่อเรียกของสิ่งที่มีอย่างเดียว

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            มฐ.ท ๔.๑ ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

๑.  อธิบายลักษณะของคำนาม สามานยนามและวิสามานยนาม (K)  

๒. จำแนกคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะและคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ (P)   

๓. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม (A) 


สาระการเรียนรู้

 ๑. ความรู้

            คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ และคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

            การจำแนก   การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ/การสาธิต   การประยุกต์

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๕ - ๖ คน

๒. ให้ร่วมกันแต่งเรื่องจากหัวข้อที่ครูกำหนดให้ โดยมีคำเหล่านี้อยู่ในเนื้อเรื่องด้วย ดังนี้    

            ธรรมชาติ   ภาวะโลกร้อน   รถยนต์   อากาศหนาว   ทุ่งทานตะวัน   ประเทศไทย   พายุไต้ฝุ่น

 (ให้เวลา ประมาณ ๕ นาที)

๓. หลังจากทำกิจกรรมในข้อ ๒ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนบนกระดานแล้วอ่านพร้อมกัน

๔. ให้นักเรียนสังเกตคำและประโยคที่ช่วยกันแต่ง ว่าในแต่ละประโยคประกอบไปด้วยคำใดบ้าง คำใด

ที่เป็นชื่อ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของคำนาม คือ คำสำหรับเรียก

คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมีชีวิต สิ่งที่มีรูปปรากฏ และไม่มีรูปปรากฏ

๕. ให้นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อเฉพาะให้เหมาะสมลงในตารางดังตัวอย่าง

๖.ให้นักเรียนดูสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้จาก๘กลุ่มสาระ ทรูปลูกปัญญารหัส    ๒๐๒๑


            ให้นักเรียนช่วยกันสังเกตคำที่เป็นสามานยนาม (คำนามทั่วไป) ว่าแตกต่างกับวิสามานยนาม (หมายถึงคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจง) อย่างไร

๖. ให้นักเรียนเขียนชื่อสามานยนามที่เกี่ยวกับ คน  สัตว์  พืช  สิ่งของ  สถานที่ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบมาอย่างละ ๓ ชื่อ และเติมชื่อวิสามานยนามที่เหมาะสมลงในภาพเหล่านั้น

๗. ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลงานและประเมินผลงาน

๘. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคน พืช สัตว์ สิ่งของและสถานที่ต่างๆ

มีทั้งนามที่ไม่ชี้เฉพาะซึ่งใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง และคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะซึ่งเป็นชื่อเรียก

ของสิ่งที่มีอย่างเดียว

๙. ให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันโดยครูใช้คำถามที่ท้าทาย ดังนี้

            ๏ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดของนักเรียนมีอะไรบ้าง

                 

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

     ๑.๑   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     ๑.๓ ดูจากผลงาน ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม  

๒. เครื่องมือ

     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

     ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ๓. เกณฑ์การประเมิน

     ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

               ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ           ถือว่า   ผ่าน

               ผ่าน           ๑ รายการ         ถือว่า   ไม่ผ่าน

     ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

               คะแนน  ๙ - ๑๐  ระดับ    ดีมาก

               คะแนน  ๗ - ๘   ระดับ    ดี

               คะแนน  ๕ - ๖    ระดับ    พอใช้

               คะแนน  ๐ - ๔    ระดับ    ควรปรับปรุง

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

๑. ตัวอย่างคำ 

๒. กระดาษแผนภูมิ

๓. ตารางคำสามานยนามและวิสามานยนาม   

๔. พจนานุกรม

๕.สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน ๘กลุ่มสาระวิชาทรูปลูกปัญญาตามรหัสวิชา ๒๐๒๑ ชุดที่ ๒     


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers