กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         ระบบหายใจมีความสำคัญและมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        พ 1.1    .6/1       อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
                     ป.6/2       อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1)      อธิบายความสำคัญของระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายได้ (K)

2)      อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติได้ (K)

3)      ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสืบพันธ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ (A)

4)      ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (A)

5)      มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย (P)

 

สาระการเรียนรู้

1.     สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            1)  ความสำคัญของระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

            2)  วิธีดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

2.   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1ความสามารถในการคิด

            1)  ทักษะการสรุปลงความเห็น       

            2)  ทักษะการระบุ

            3) ทักษะการนำความรู้ไปใช้          

4.2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1.  มีวินัย                      

     2.  ใฝ่เรียนรู้

     3.  มีความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ชั่วโมงที่ 1

            นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ระบบในร่างกาย

ขั้นที่  1  กระตุ้นความสนใจ

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —

1.        นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

Ÿ  นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า เพราะเหตุใด นักเรียนจึงกลั้นหายใจได้ไม่นาน

        (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

2.        ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกอวัยวะสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบหายใจ แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนชื่ออวัยวะที่เพื่อนบอกบนกระดาน

        

           ขั้นที่  2  สำรวจค้นหา: เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   1. หนังสือเรียน สุขศึกษาฯ ป.6    2. ห้องสมุด

1.        ครูให้นักเรียนช่วยกันอธิบายว่า อวัยวะต่างๆ ที่นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างในขั้นที่ 1 นั้น มีหน้าที่อะไร และมีความสำคัญต่อ  ระบบหายใจอย่างไร

2.        ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

                -  กลุ่ม 1  ศึกษาความรู้เรื่อง  จมูก

                -  กลุ่ม 2  ศึกษาความรู้เรื่อง  หลอดลม

                -  กลุ่ม 3  ศึกษาความรู้เรื่อง  ปอด

                -  กลุ่ม 4  ศึกษาความรู้เรื่อง  หลอดเสียง

โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากคลังความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบหายใจ จากเว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา   แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน

               ขั้นที่  3  อธิบายความรู้ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง

สื่อการเรียนรู้   :   แผนภาพ

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แบบเล่าเรื่องรอบวง เรียงตามลำดับกลุ่ม  1-4 แล้วร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ

2. ครูนำแผนภาพอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ มาให้นักเรียนดู    แล้วครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจตามที่ครูกำหนด โดยให้สมาชิกกลุ่มอื่น  เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ

4. ครูนำแผนภาพการทำงานของระบบหายใจ มาให้นักเรียนดู แล้วครูอธิบายลักษณะการทำงานของระบบหายใจ และความสัมพันธ์ของการหายใจเข้า-ออก กับกะบังลมให้นักเรียนฟัง

5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

            Ÿนักเรียนคิดว่า สามารถหายใจเข้าออก โดยไม่ให้กะบังลมยกตัว หรือลดต่ำลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ไม่ได้ เพราะการยกกะบังลม และการลดต่ำมีความสัมพันธ์กับการหายใจเข้า-ออก และเป็นการทำงานของระบบหายใจ)

ชั่วโมงที่ 2

                  ขั้นที่  4  ขยายความเข้าใจ     

สื่อการเรียนรู้   :   1. VCDเรื่องระบบหายใจและการดูแล  2. ใบงานที่ 1.1

1. ครูให้นักเรียนดูVCDเรื่องระบบหายใจและการดูแล แล้วเขียนบันทึกจากการดู VCD

2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาอธิบายลักษณะการทำงานของ กะบังลมให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และคอยอธิบายเพิ่มเติม

3. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีดูแลระบบหายใจอย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการดูแลระบบหายใจ

4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบหายใจให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลระบบหายใจ จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

Ÿการดูแลระบบหายใจให้ดี ส่งผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายอย่างไร

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

5. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ระบบหายใจ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบคำตอบ  ในใบงานของสมาชิกในกลุ่ม หากมีข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขและเติมเต็มให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วนำส่งครู

                 ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล

สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.1

1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.1

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบหายใจและการดูแล

3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

     Ÿการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อระบบหายใจอย่างไรบ้าง

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
 เครื่องมือ เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     (ประเมินตามสภาพจริง)
 ตรวจใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจแบบบันทึกการอ่าน  แบบบันทึกการอ่าน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์   
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     1.   สื่อการเรียนรู้

            1)  หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

            2)  แผนภาพ อวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ การทำงานของระบบหายใจ

            3)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ระบบหายใจ

            4)  VCDเรื่องระบบหายใจและการดูแล

            5) คลังความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องระบบหายใจ จากเว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา

2.   แหล่งการเรียนรู้  

                                     1) ห้องสมุด

                                     2) เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา

                                    - http://www.trueplookpanya.com/true/search_premium.php?qระบบหายใจ

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers