กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               ประโยคคำสั่งให้กระทำ (Commands) เป็นประโยคที่ผู้พูดสั่งให้ผู้ฟังปฏิบัติตามและเป็นคำพูดแบบสั้น ๆ ห้วน ๆ มีรูปประโยคเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธห้าม ขึ้นต้นด้วยคำกิริยาช่องที่ 1 (Infinitive) และลงท้ายด้วยจุด full stop ( . ) เสมอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

              ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามคำสั่ง  และคำขอร้องง่าย ๆ  ที่ฟัง

              ตัวชี้วัดที่ 2 ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง 


    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและบอกความหมายของประโยคคำสั่งได้

2. พูดออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามได้

3. ปฏิบัติตามประโยคคำสั่งได้

4. นำความรู้เรื่องการออกคำสั่งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


สาระการเรียนรู้

Vocabulary :

            Sit down                       Stand up                        Come in                        Raise your hand

            Write your name           Be quiet                         Close the door                Read page ten

            Stand in line                  Clean your hand            Clean the blackboard      Do your homework      

            Turn on the lights       Turn off the lights             Open your book             Work with a partner      

Work in groups

            Don’t take a photo          Don’t park here              Don’t make a loud noise      Don’t  fish here

            Don’t pick the flower     Don’t feed the animal       Don’t write the blackboard

            Stop plying                    Stop running                    Stop crying                           Stop talking

            Stop singing.

 

            Structure :

            - Verb 1 (กิริยา ช่องที่ 1)

            - Verb 1 (กิริยา ช่องที่ 1) + Objece (กรรม/ส่วนขยาย)

            - Don’t + Verb 1 (กิริยา ช่องที่ 1)

            - Stop  + Verb 1 (กิริยา ช่องที่ 1) เติม ing

 

            Functions:

            -การออกคำสั่ง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

               - ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

              - ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

บทเรียนย่อยที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1)

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

      ครูให้นักเรียนเล่นเกม Mix up  (รวมเงิน)

 

2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)

            2.1 ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands)จากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญา   www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3911-007613/ ให้นักเรียนดู

            2.2 ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ให้กระทำสิ่งต่าง ๆโดยใช้บัตรคำศัพท์และบัตรภาพ

            Stand in line                  Clean your hand                         Clean the blackboard      Do your homework           Turn on the lights          Turn off the lights                          Open your book           Work with a partner       Work in groups,

            2.3 ครูอ่านคำศัพท์ นักเรียนอ่านตามทีละคำ

            2.4 นักเรียนอ่านเองพร้อมกันทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลจนคล่อง

            2.5 ครูทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ โดยโชว์บัตรภาพและให้นักเรียนพูดคำศัพท์นั้น ๆ

            2.6 ให้นักเรียนจับคู่กันออกเสียงสะกดคำศัพท์ตามบัตรภาพ

 

3. ขั้นฝึก (Practice)

- ครูให้นักเรียนฝึกออกคำสั่ง (Commands) ให้เพื่อน ๆ ปฏิบัติตาม

 

4. ขั้นนำไปใช้ (Production)

- นักเรียนจัดทำและเขียนป้ายคำสั่งให้กระทำสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมให้เป็นการบ้านเพื่อนำไปติดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน

 

5. ขั้นสรุป (Wrap up)

     5.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา

     5.2 นักเรียนเขียน Mind mapping เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ให้กระทำสิ่งต่าง ๆ

     5.3 นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดบันทึกคำศัพท์

 

บทเรียนย่อยที่ 2 (ชั่วโมงที่ 2)

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

                        ครูให้นักเรียนเล่นเกมลมพัด (What does the wind)

 

2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)

            2.1 ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands)จากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3911-007613/ ให้นักเรียนดู

            2.2 ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ให้กระทำสิ่งต่าง ๆโดยใช้บัตรคำศัพท์และบัตรภาพ ดังนี้

            Stand in line                  Clean your hand                         Clean the blackboard      Do your homework        Turn on the lights              Turn off the lights                           Open your book         Work with a partner       Work in groups

            2.3 ครูอ่านคำศัพท์ นักเรียนอ่านตามทีละคำ

            2.4 นักเรียนอ่านเองพร้อมกันทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลจนคล่อง

            2.5 ครูทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ โดยโชว์บัตรภาพและให้นักเรียนพูดคำศัพท์นั้น ๆ

            2.6 ให้นักเรียนจับคู่กันออกเสียงสะกดคำศัพท์ตามบัตรภาพ

 

3. ขั้นฝึก (Practice)

- ครูให้นักเรียนฝึกออกคำสั่ง (Commands) ให้เพื่อน ๆ ปฏิบัติตาม

 

4. ขั้นนำไปใช้ (Production)

- นักเรียนจัดทำและเขียนป้ายคำสั่งให้กระทำสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมให้เป็นการบ้านเพื่อนำไปติดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน

 

5. ขั้นสรุป (Wrap up)

            5.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา

            5.2 นักเรียนเขียน Mind mapping เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ให้กระทำสิ่งต่าง ๆ

            5.3 นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดบันทึกคำศัพท์

 

 

บทเรียนย่อยที่ 3 (ชั่วโมงที่ 3)

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

                        ครูให้นักเรียนเล่นเกมSimon Says

2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)

            2.1 ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands)จากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3911-007613/ ให้นักเรียนดู

            2.2 ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ห้ามไม่ให้กระทำสิ่งต่าง ๆโดยใช้บัตรคำศัพท์และบัตรภาพ ดังนี้

            Don’t take a photo          Don’t park here              Don’t make a loud noise       Don’t  fish here

            Don’t pick the flower     Don’t feed the animal     Don’t write the blackboard

            2.3 ครูอ่านคำศัพท์ นักเรียนอ่านตามทีละคำ

            2.4 นักเรียนอ่านเองพร้อมกันทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลจนคล่อง

            2.5 ครูทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ โดยโชว์บัตรภาพและให้นักเรียนพูดคำศัพท์นั้น ๆ

            2.6 ให้นักเรียนจับคู่กันออกเสียงสะกดคำศัพท์ตามบัตรภาพ

 

3. ขั้นฝึก (Practice)

- ครูให้นักเรียนฝึกออกคำสั่ง (Commands) ห้ามกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้เพื่อนปฏิบัติตาม

 

4. ขั้นนำไปใช้ (Production)

- นักเรียนจัดทำและเขียนป้ายคำสั่งห้ามไม่ให้กระทำสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมให้เป็นการบ้านเพื่อนำไปติดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน

 

5. ขั้นสรุป (Wrap up)

            5.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา

            5.2 นักเรียนเขียน Mind mapping เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ห้ามกระทำสิ่งต่าง ๆ

            5.3 นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดบันทึกคำศัพท์

 

 

บทเรียนย่อยที่ 4 (ชั่วโมงที่ 4)

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

                        ครูให้นักเรียนเล่นเกมลมพัด (What does the wind)

2. ขั้นนำเสนอ (Presentation)

            2.1 ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands)จากเว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3911-007613/ ให้นักเรียนดู

            2.2 ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) ให้หยุดทำสิ่งต่าง ๆโดยใช้บัตรคำศัพท์และบัตรภาพ ดังนี้

Stop plying                    Stop running                  Stop crying                    Stop talking            Stop singing.

            2.3 ครูอ่านคำศัพท์ นักเรียนอ่านตามทีละคำ

            2.4 นักเรียนอ่านเองพร้อมกันทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลจนคล่อง

            2.5 ครูทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ โดยโชว์บัตรภาพและให้นักเรียนพูดคำศัพท์นั้น ๆ

            2.6 ให้นักเรียนจับคู่กันออกเสียงสะกดคำศัพท์ตามบัตรภาพ

 

3. ขั้นฝึก (Practice)

            3.1 ครูให้นักเรียนฝึกออกคำสั่ง (Commands) ให้เพื่อนหยุดทำสิ่งต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน

            3.2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

4. ขั้นนำไปใช้ (Production)

- นักเรียนจัดทำและเขียนป้ายคำสั่งหยุดทำสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมให้เป็นการบ้านเพื่อนำไปติดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน

 

5. ขั้นสรุป (Wrap up)

            5.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา

            5.2 นักเรียนเขียน Mind mapping เกี่ยวกับการออกคำสั่ง (Commands) หยุดทำสิ่งต่าง ๆ

            5.3 นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดบันทึกคำศัพท์

           

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด
 เครื่องมือวัด  เกณฑ์การวัด
 1. อ่านและบอกความหมายของประโยคคำสั่ง
 - ตรวจผลงาน  
- แบบทดสอบท้ายบท
- เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านเขียนตอบแบบฝึกหัดท้ายบท
 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือระดับดีขึ้นไป
 2. พูดออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามได้  - แสดงการออกคำสั่ง  - เกณฑ์การให้คะแนนแสดงการพูดออกคำสั่ง  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือระดับดีขึ้นไป
 3. ปฏิบัติตามประโยคคำสั่งได้  - แสดงการปฏิบัติตามคำสั่ง  - เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติตามคำสั่ง  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือระดับดีขึ้นไป
 4. นำความรู้เรื่องการคำสั่งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- สังเกตุพฤติกรรม


 - เกณฑ์การให้คะแนนด้านการนำไปใช้  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือระดับดีขึ้นไป

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1. คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 

            2. เว็ปไซด์ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3911-007613/

            3. บัตรคำ บัตรภาพ

            4. เกม Mix up  (รวมเงิน)  เกมลมพัด (What does the wind) และเกม  Simon Says

 

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers