กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         ปริซึม   คือ    ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

1.    จุดประสงค์ปลายทาง

1.1.1           สามารถหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมได้

2.    จุดประสงค์นำทาง

2.2.1           สามารถบอกลักษณะและสมบัติของปริซึมได้

สาระการเรียนรู้

ปริซึม 

      ลักษณะของปริซึม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

1.    นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2.    สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนเคยเห็น พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

3.    ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง สมบัติของปริซึม 1 (พื้นที่ผิวปริซึม)  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

4.    แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่มละ  4-5  คน  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปทรงปริซึม  ซึ่งครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดู แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างรูปปริซึม มากลุ่มละ  1  ชิ้น  ตามที่ครูกำหนดให้   ได้แก่

             กลุ่มที่   1    ปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า

             กลุ่มที่   2    ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก

             กลุ่มที่   3    ปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า

             กลุ่มที่   4    ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส

             กลุ่มที่   5    ปริซึมแปดเหลี่ยมด้านเท่า

5.    ให้นักเรียนบอกฐานของปริซึมและส่วนสูงของปริซึมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างขึ้นมา  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้ทราบและสรุปช่วยกัน  ดังนี้

         ปริซึม  คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  และฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน

        การเรียกชื่อปริซึม  จะเรียกตามฐานของปริซึม เช่น ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ฐานเป็นสามเหลี่ยม เรียกว่า  ปริซึมสามเหลี่ยม  เป็นต้น

 


1.    ให้นักเรียนไปศึกษาฐานและความสูงของปริซึมจากที่นักเรียนร่วมกันสร้างขึ้น เสร็จแล้วร่วมกันนำปัญหาชวนคิดมาขบคิดกัน  เมื่อได้คำตอบแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2.    ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์   เมื่อทำเสร็จแล้วให้เปลี่ยนกันตรวจ  แล้วส่งครูบันทึกคะแนน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.      สังเกตการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

2.    ตรวจผลงานตามสภาพจริง

3.    สัมภาษณ์และบันทึกในแบบบันทึกการประเมิน

4.    บันทึกในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

5.    บันทึกในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1.    รูปทรงปริซึมทรงต่างๆ

2.    กระดาษโปสเตอร์แข็ง ,  กาว  , กรรไกร

3.    ห้องสมุดโรงเรียน

4.    แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

5.    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ และปัญหาชวนคิด

6.    คลิปวีดีโอ เรื่อง สมบัติของปริซึม 1 (พื้นที่ผิวปริซึม)  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

       http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/16852-028275/


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers