กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง เช่น Go Straight , Turn Left , Turn Right,  Go Through, Cross  the  Street, Go Two Blocks, Go to the Corner, Swimming Pool, School, Train Station , Park , Peter’s House, Nam’s House  รวมถึงการพูดบทสนทนาถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทางจากประโยคที่กำหนดให้ และการสร้างประโยคโดยการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเส้นทาง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ต.1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่านได้
     ต.1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  และบทกลอนสั้นๆถูกต้อง
     ต.1.1 ป.6/3 เลือกระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน
     ต.1.2 ป.6/1 พูด/ เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
     ต.1.2 ป.6/2 ใช้คำสั่ง  คำขอร้อง และให้คำแนะนำ 
     ต.1.2 ป.6/3 พูดเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ง่ายๆ
     ต.1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
     ต.2.1 ป.6/1ใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
     ต.2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
     ต.2.2 ป.6/1 บอกความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย                 
     ต.3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
     ต.4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
     ต.4.2 ป.6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้


ความรู้ :
     Phonics / Pronunciation s
     / oi / : Coin  Soil
Vocabulary
     Go Straight , Turn Left , Turn Right,  Go Through, Cross  the  Street, Go Two Blocks, Go to the Corner, Swimming Pool, School, Train Station , Park , Peter’s House, Nam’s House 
Sentence Pattern / Grammar
     Go straight  and turn  left at the corner.
     Go two blocks and turn right, 
Function
     1. Asking  and answering  information  about directions and location.
     2. Describing, identifying  and  talking about directions and location.
     3. Understand how to tell directions.

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่หาความรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้


1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Warm up)
     1. ครูทักทายและแนะนำตัวเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการทักทายได้แก่
            Hi. Kids/ everyone / students”  หรือ
           “ Hello. Kids / everyone / students ”   “ สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน ”
     2. คุณครูทบทวนคำศัพท์ที่เรียนจากบทเรียนที่แล้ว เช่น change  seat, get there early, sit at the back, keep the baggage , show up in time, sleep after meal, decide, agree, prefer , stand , bring , order มาใช้ได้
     3. ครูบอกกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนจะปฏิบัติในวันนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมต่อไป

2. ขั้นฝึก (Practice)
กิจกรรมที่ 1 Pre - Test
     1. ครูให้นักเรียนทำ Pre- Test  โดยให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
     2. ครูบันทึกคะแนน หลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 Fun Dialogue
     1. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและถามนักเรียนเกี่ยวกับการบอกเส้นทาง พร้อมทั้งเปิดไฟล์ Audio 25 : Fun Dialogue  ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามบทสนทนาโดยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือภาษาอังกฤษ English- Genius P.6 Semester 1 ได้
     2. ครูสรุปบทสนทนาและตอบคำถามตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ 3 : Fun Vocabulary
     1. คุณครูแนะนำคำศัพท์ด้วยบัตรคำพร้อมกับเปิดไฟล์ Audio 26 : Fun Vocabularyให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม โดยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือภาษาอังกฤษ English- Genius P.6 Semester 1 ได้
     2. คุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือ จากนั้นสุ่มเลือกและหยิบบัตรคำให้นักเรียนพูดคำศัพท์และสะกดให้ถูกต้อง ได้แก่
          Go straight, go through, turn left , turn right, go to the corner , go two blocks, cross the street, swimming pool , school, park, train station, Peter’s house, Nam’s house . เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นกิจกรรม Code  Breaker
     3. คุณครูอธิบายการทำกิจกรรม Code Breaker โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ทีม ( ทีม A,B และทีม C )  เมื่อแบ่งทีมได้แล้วให้นักเรียนแต่ละทีมส่งตัวแทนคนแรกออกมาทีมละ 1 คน
     4. ครูชูบัตรคำด้านหลังผู้เล่นที่เป็นตัวแทนกลุ่ม ให้สมาชิกในทีมที่เหลือดูคำศัพท์ และพยายามใบ้คำที่เห็น โดยที่ห้ามหลุดคำศัพท์นั้นออกมา  ตัวแทนของกลุ่มที่ออกมายืนหน้าห้องต้องพูดคำศัพท์คำนั้นให้ถูกต้อง
     5. คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม Code Breaker และเชื่อมโดยงเข้าสู่กิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่ 4  : Fun Grammar
     1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปโดยสอนโครงสร้างไวยากรณ์
     2. คุณครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคและถามตอบบทเรียน Fun Dialogue
     3. ครูอธิบายเรื่อง  dialogue ว่าเป็นการบอกทางหรือสถานที่ตั้งของสถานที่ที่จะไป โดย directions  ( การบอกทิศทาง ) นักเรียนสามารถสร้างประโยคบอกเล่าได้ดังนี้
          - Go straight  and turn  left at the corner.
          - Go  two blocks and turn right.                         
     ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การบอกทาง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ประโยคบอกเล่า และนักเรียนสามารถ   เปิดหนังสือภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1 เพื่อดูเนื้อหาในหนังสือเรียนตามที่คุณครูสอนได้
กิจกรรมที่ 5 : Fun Phonics
     1. ครูเปิดไฟล์ Audio 27 /oi / : Fun Phonics  ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามช้าๆ
     2. คุณครูนำบัตรคำให้นักเรียนดูและให้นักเรียนอ่านและสะกดตาม ดังนี้ coin soil
กิจกรรมที่ 6 : แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
     ครูอธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
     ( Exercise ที่ 1-2 Lesson 9 : How  to Get There 1 ) ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius Semester 1 จากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. ขั้นสรุป  (Wrap up)
     1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในวันนี้ ซึ่งครูสามารถนำ บัตรคำ ได้แก่ go straight , go through, turn left , turn right , go to the corner, go two blocks ,  cross the   street,swimming pool, school, park, train station , Peter’s house, Nam’s house. มาใช้   เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน

การวัดผลและประเมินผล


         

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1.หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1
2. Pre-Test Unit 1
3. Audio 25 : Fun Dialogue
4. Audio 26 : Fun Vocabulary
5. Audio 27 : Fun Phonics / oi /


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนอนุบาลสวี

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Posted by

Plook Teacher

0 Followers

Followers